Suvatimi i ndërtesave

Në stil elegant te eksteriorit me kapacitet mbi njëzetë katë lartesi të skeleve